Disclaimer voor reddingsbrigadeapeldoorn.nl

Apeldoornse Vrijwillige Brigade tot het Redden van Drenkelingen (Kamer van Koophandel: 40102274), hierna te noemen Reddingsbrigade Apeldoorn, verleent u hierbij toegang tot www.reddingsbrigadeapeldoorn.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Reddingsbrigade Apeldoorn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Reddingsbrigade Apeldoorn.

Beperkte aansprakelijkheid

Reddingsbrigade Apeldoorn spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Het browsen op onze Site gebeurt op eigen risico. Noch Reddingsbrigade Apeldoorn, noch enige andere partijen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de Website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe, incidentele, indirecte, strafrechtelijke of gevolgschade voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Site. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE WORDT ALLES OP DE SITE U VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN HET VERSCHIJNT ZONDER WAARBORG VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Ook aanvaardt Reddingsbrigade Apeldoorn geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor beschadiging of voor virussen die uw computerapparatuur of andere bezittingen kunnen infecteren, als een gevolg van uw toegang tot, het gebruik van, of het doorbladeren van de Website, of als gevolg van het downloaden van materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, afbeeldingen, video- of audioinformatie van de Website.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reddingsbrigade Apeldoorn nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reddingsbrigade Apeldoorn.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reddingsbrigade Apeldoorn, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Communicaties of materiaal dat per elektronische post of op een andere manier naar de Site verzonden wordt, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, vragen, commentaar, suggesties e.d., zullen behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet-persoonseigen. Alle informatie die u verzendt of op de Website plaatst kan door Reddingsbrigade Apeldoorn of haar gelieerde bedrijven worden gebruikt voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, vrijgave, verzending, publicatie, uitzending, en site-posting. Ook staat het Reddingsbrigade Apeldoorn vrij gebruik te maken van ideeën, concepten, kennis, of technieken die deel uitmaken van communicaties die u naar de Website stuurt voor ongeacht welke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en promoten van producten met gebruikmaking van deze informatie.

Overig

Reddingsbrigade Apeldoorn is ten allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te herzien en bij te werken. Dergelijke herzieningen zijn voor u ook bindend, en we nodigen u dan ook uit deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de op dat moment actuele en voor u bindende Algemene Voorwaarden.